Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej

Przetargi

Łódź, dn. 14 marca 2023 r.

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi zaprasza do złożenia oferty cenowej na :

Dostawę środków dezynfekcyjnych, opatrunkowych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi.

 

Więcej informacji >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=364

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) oraz art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, 151 ust. 1 – 5, art. 152, 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) informuje, że w wyniku ogłoszonego w dniu 11.01.2023 r. konkursu ofert na wykonywanie ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH...

Więcej informacji >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=363

Ogłoszenie o wyniku postępowania ZP/02/2022 - Usługi - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia na usługi społeczne (art. 359 pkt 2) według przepisów właściwych dla zamówień klasycznych w trybie podstawowym bez negocjacji - zgodnie z art. 275 pkt 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710  ze zm.) pn.: "Usługi w zakresie dostarczania posiłków dla pacjentów MCTiPZ"

Więcej informacji >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=361&id=34

Dyrektor Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ogłasza konkurs ofert na wykonywanie ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W MIEJSKIM CENTRUM TERAPII I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ IM. BŁ. RAFAŁA CHYLIŃSKIEGO W ŁODZI w zakresie dyżuru lekarskiego na Oddziale Leczenia Uzależnień MCTiPZ.

Więcej informacji >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=362&id=34

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oraz rozdziału XVII ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia, informuję, że jako najkorzystniejsza oferta została wybrana oferta Boss Monika Bartnik, ul. Romana 44, 93-370 Łódź; oddział: NU Hotel, al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź.

Więcej informacji >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=360&id=34

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88