Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej

Przetargi

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) pn.: "Budowa hostelu w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. „MOST – Mieszkanie, Opieka, Samodzielność, Terapia – budowa hostelu dla osób wykluczonych”

Więcej informacji >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=345&id=34

Łódź, dn.23.03.2022 r.
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi informuje, że w wyniku postępowania na „Dostawę środków dezynfekcyjnych, opatrunkowych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi, znak 3/2022” do dnia 17.03.2022 r. wpłynęły 2 oferty. 1 oferta była niekompletna. Zgodnie z kryterium oceny ofert (formularz ofertowy pkt IV ust. 5) wybraliśmy ofertę firmy SIS-MED Sp. z o.o.
 
Wykaz ofert z przeprowadzonego postępowania:
1. SIS-MED Sp. z o.o. oferta na kwotę 62 904,90 zł + VAT
2. AB-MED oferta na kwotę  54 018,89 zł + VAT oferta niekompletna
 
Łódź, dn. 09 marca 2022 r.
 
 Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi zaprasza do złożenia oferty cenowej na :
 
Dostawę środków dezynfekcyjnych, opatrunkowych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi. 
 
W dniu 11.03.2022 r. wpłynęło pytanie do Zamawiającego dot. zapytania ofertowego p.n. „Dostawa środków dezynfekcyjnych, opatrunkowych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi”
 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie bezpiecznych nakłuwaczy igłowych (poz. 29 załącznika nr 1) jednokrotnego użytku o parametrach 21Gx1,8mm lub 21Gx2,4mm?
 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nakłuwaczy jednorazowego użytku o wskazanych w pytaniu parametrach.
 

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2021.711 ze zm. t.j. z dnia 2021.04.16) oraz art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, 151 ust. 1 – 5, art. 152, 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2021.1285 ze zm. t. j. z dnia 2021.07.14) informuje, że w wyniku ogłoszonego w dniu 14.01.2022 r. konkursu ofert nawykonywanie ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH...

Więcej informacji >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=333&id=34

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88