Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej
 
W ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś VII Infrastruktura dla usług społecznych  Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi realizuje projekt pod nazwą „MOST – Mieszkanie, Opieka, Samodzielność, Terapia – budowa hostelu dla osób wykluczonych”.
Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych przyczyniające się do ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego w województwie łódzkim.
Celem strategicznym jest poprawa jakości życia w regionie w zakresie spójności społecznej, zdrowia, aktywności mieszkańców i zaangażowania zawodowego. 
Celem szczegółowym polityki społecznej jest przeciwdziałanie bezdomności, ochrona życia i zdrowia osób bezdomnych oraz ich reintegracja społeczna.
Efektem inwestycji będzie:
 
* budowa hostelu wraz z zakupem wyposażenia
* budowa ciągów pieszo – jezdnych oraz aranżacja zieleni
* realizacja szkoleń dla podopiecznych MCTiPZ w Łodzi
 
Okres realizacji projektu:  15-05-2020 – 31.12.2023
Wartość projektu wynosi 9 564 530,16 zł
Dofinansowanie projektu z UE 5 028 395,20 zł

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88